Handreikingen voor de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal

  • Bid elke dag om de leiding van de Heilige Geest.
  • Neem je heilig voor om zondag het avondmaal te vieren. Bedenk dat de Heiland je zelf roept. Immers: goede redenen om geen avondmaal te vieren, bestaan niet. Elke mogelijke reden is een slechte reden (of je vind ongelovigheid, het bewust vasthouden aan een bepaalde zonde een goede reden?). Een heilig voornemen stimuleert de voorbereiding.
  • De dienst van voorbereiding op het avondmaal staat aangekondigd in het kerkblad. Schrijf tijdens of direct na deze dienst de hoofdpunten van de preek op en lees deze halverwege de week van voorbereiding nog een keer goed door.
  • Zorg dat je niet elke avond weg bent! Een beetje minder computeren kan ook geen kwaad. Voorbereiding vraagt tijd.
  • Zoek in deze week iemand op met wie je wel eens over het geloof praat/gepraat hebt (iemand met wie je belijdenis gedaan hebt?). Praat samen eens door over de betekenis van het avondmaal. Misschien is het goed om samen te bidden en persoonlijke zonden te belijden. Zie Jakobus 5:16. Het kan heel verrijkend zijn om ook eens met iemand van een andere generatie te praten.
  • Welke karaktereigenschappen en zonden zitten je vaak dwars? Ieder mens heeft zijn ‘eigen-aardigheden’. Schrijf ze eens heel concreet voor jezelf op. Dat is misschien confronterend, maar je hoeft jezelf ook niet ‘zachtzinnig’ te behandelen. Benoem deze zaken als schuld in je persoonlijk gebed. Bedenk dat Jezus voor deze zaken aan het kruis gehangen heeft. Vraag om vergeving en vernieuwing.
  • In het Johannesevangelie staan de bekende ‘ik-ben’woorden van de Heere Jezus (Ik ben de Goede Herder, Ik ben de ware wijnstok, etc.) Zoek ze allemaal eens op en probeer elke dag eens een paar minuten over een van deze woorden na te denken met in het achterhoofd de volgende vragen: wat zegt deze ‘titel’ van Jezus mij? Wat is het verband tussen deze woorden van Jezus en het heilig avondmaal?
  • Schaf eens een boekje aan met wat meditatieve teksten/gedichten die gericht zijn op het heilig avondmaal. (natuurlijk kun je ook eens wat in de boekenkast van een ander struinen) Schuw daarbij geen oude(re) schrijvers. Er is een rijke traditie: Augustinus, Luther, Calvijn, Brakel en Bonhoeffer hebben prachtige dingen geschreven over het heilig avondmaal. Vaak in woorden die je zintuigen raken.
  • Zoek aan het begin van de week een aantal psalmen en liederen van verootmoediging en/of verlangen en aanbidding op. En zing/luister ze deze week regelmatig.
  • Voor tijdens de viering: wees niet te veel op je eigen gevoel gericht, maar stuur concreet je gedachten. Anders gaan ze waarschijnlijk alle kanten op. Denk na over een Bijbeltekst, een liedregel waarin de liefde en genade van God schittert.

Uit de Waarheidsvriend van 27 mei 2010. Dit artikel werd eerder gepubliceerd in De Band.