Ontdekken wat de bijbel zegt

Op de maandagavondkring luisteren we naar wat de schrift zegt. Dat wijkt nogal eens af van wat wij ervan vinden en ons eigen gemaakt hebben binnen de traditie waarin wij zijn opgegroeid, laat staan van het op de spits drijven hiervan, wat leidt tot verdeeldheid en scheuringen. Dit prikkelt niet tot jaloersheid maar tot kerkverlating. Zie hoevelen er afhaken. Vanwaar komt dit? Lees Hosea 4. Zo vergaat het ons nu, er is geen kennis meer van het Woord in de breedte van de kerk onder voorgangers en leden van de gemeente, men denkt het wel te kunnen doen met 'het verhaal gaat' in plaats van: 'alzo spreekt de Here'.

Onderzoekt de schriften

Als we dit loslaten, blijft er geen houvast meer over. Denkt u zich eens in wat er gebeurt als wij slordig zouden omgaan met de voeding van ons lichaam. Dat is niet minder in ons geestelijk bestaan. Als we ons geen tijd gunnen om de Bijbel te lezen en te onderzoeken dan raken we los van het Woord, terwijl Christus gezegd heeft: onderzoekt de schriften want die zijn het die van Mij getuigen. Dat is voor iedereen nodig, ook voor de mensen die nog wel naar de kerk gaan. 

Houvast en troost

Paulus had hier al mee te maken. Hij zegt in Romeinen 10 dat er velen zijn die wel een ijver tot God hebben maar niet het juiste inzicht omdat zij immers de gerechtigheid  van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, maar dat kan niet. We hebben de beloften van Christus die gezegd heeft voordat Hij opgevaren is dat Hij ons niet alleen laat maar de Heilige Geest zou zenden namelijk de Geest der waarheid die ons in alle waarheid leiden zal en U de toekomende dingen verkondigen zal (Joh. 16:13). Wat een houvast en troost is dit. 

Zo willen we in afhankelijkheid elkaar bemoedigen en ondersteunen aan de hand van het Woord We hopen dat u ernst wilt maken, niet alleen met de versterking van het lichaam, maar bovenal met de versterking en houvast voor uw geloof. Want nooit kan het geloof te veel verwachten, des Heilands woorden zijn gewis en deze hoop moet al ons leed verzachten, komt reisgenoten ’t hoofd omhoog, voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog.

Allen Gods zegen toegewenst en hopelijk tot ziens.

Wim de Wild (0347) 341489