Kerkdienst gemist

U kunt de diensten van onze gemeente live meeluisteren via kerkdienstgemist.nl.


Kerkradio

Wanneer u geen internet hebt, zijn er mogelijkheden om via kerkradio mee te luisteren. Uitgangspunt is dat ieder zo mogelijk de kerkdiensten bijwoont. Kerkradio is bestemd voor gemeenteleden die aan huis gebonden zijn door ouderdom, ziekte of om andere redenen niet aan een kerkdienst kunnen deelnemen. Eens per 14 dagen op donderdagavond verzorgt de commissie kerkradiouitzenders een uitzending.

Bij zowel een permanente als een tijdelijke plaatsing van het ontvangstkastje krijgt u een collectebusje aangereikt. De collectebusjes worden door de diakenen per twee maanden geleegd. (2/3 kerkrentmeesterschap, 1/3 diaconie). Het technisch beheer en onderhoud van het systeem is een taak van het college van kerkrentmeesters. De ontvangstkastjes blijven eigendom van de Hervormde Gemeente Lexmond. De abonnementskosten voor het gebruik van kerkradio bedragen € 10,00 per maand. In het geval dit financieel bezwaarlijk is, zoeken we in overleg met de diakenen naar een oplossing. Bij de wijkouderling kunt u kenbaar maken wanneer de behoefte aan kerkradio zich voordoet.


CD van de dienst

U kunt voor € 5,- een cd van een dienst bestellen bij D. Lakerveld, Schuurmanplein 12, (0347) 342278.