De diaconie in onze gemeente bestaat uit 4 diakenen, die een belangrijke taak hebben, die vooral zichtbaar is in de kerkdiensten. De diakenen collecteren elke kerkdienst. Maar we doen natuurlijk meer. 

Wat betekent diaconie eigenlijk?

De letterlijke betekenis van diaconie is: het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. Eeuwen lang werden de taken van de diaconie gevormd door de ‘zeven werken van barmhartigheid’. In het Nieuwe Testament werden veel activiteiten geschaard onder de term diakonia. Verreweg de belangrijkste betekenis heeft diakonia als het gaat om het dienen van de medemens, juist in die gevallen dat hij minder is dan wij ons zelf achten. Lucas heeft in dit verband belangrijke woorden van Jezus opgeschreven. Er was onenigheid onder de apostelen over de vraag wie van hen het belangrijkst was. Jezus wees hen terecht:

‘De koningen van de volken heersen over hen, en wie macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd. Bij u echter moet dat zo niet zijn, maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden en wie leiding geeft als iemand die dient. Want wie is belangrijker: hij die aanligt of hij die bedient? Is het niet hij die aanligt? Ik echter ben in uw midden als Iemand Die dient.’ (Lucas 22 : 25-27) In de wereld staat status en macht over de ander centraal. Jezus gaat daar niet in mee. Integendeel, Hij stelt juist de dienst aan de ander centraal.

Vroeger richtte de hulp zich op zieken, armen, wezen en weduwen binnen Nederland. Ook in de Armenwet van 1854 staat hulp door kerken en particulieren centraal. De Algemene bijstandswet van 1965 maakt hier een einde aan. In plaats van afhankelijk te zijn van liefdadigheid had iedereen vanaf die tijd recht op bijstand. Echter de laatste jaren vindt er een kentering plaats. In de kerk is het bewustzijn toegenomen dat geloven altijd dienen is; diaconie wordt weer tot de normale activiteiten gerekend. Aan de andere kant trekt de overheid zich terug: er vindt een zekere afbouw van de verzorgingsstaat plaats.

Door de manier waarop hulp en ondersteuning in Nederland geregeld is, zijn mensen steeds vaker aangewezen op hulp van anderen. Iedereen die gedoopt is hoort dienstbaar te zijn aan anderen. De diaconie zijn we binnen de kerkelijke gemeente dus eigenlijk allemaal met elkaar!

Taken Diaconie

Hulpverlening
U kunt bij de diaconie terecht voor o.a. individuele steunverlening, zowel financieel als anderszins, voor vervoer naar de kerk, bezoekwerk en voor andere acute hulpverlening waar eigen of overheidshulp ontbreekt of ontoereikend is.

Voor vragen kunt u altijd één van de diakenen bellen of een afspraak maken. Adressen, telefoonnummers en e-mail vindt u onder het kopje Diaconie contactadressen.
De diakenen willen u graag helpen. Wacht niet af, maar trek aan de bel! Ook als u behoeften bij anderen ziet, vragen wij u dit aan één van de diakenen door te geven. Het is niet nodig te vermelden dat er een strikte geheimhoudingsplicht is voor alles  wat een diaken in vertrouwen hoort en ziet.
Wanneer er een hulpvraag komt bij de Diaconie wordt binnen het College zorgvuldig bekeken op welke manier het beste hieraan kan worden voldaan. In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn diverse hulpverlenende instellingen waar naar doorverwezen kan worden.

Steunen diverse doelen
Naast hulp aan personen, steunen we diverse doelen. Dit gebeurt door daarvoor gericht te collecteren, maar ook door het overmaken van giften. Aan het eind van ieder jaar wordt in samenwerking met het College van Kerkrentmeesters het collecterooster voor het komende jaar gemaakt.

Bezoekwerk
Verdeeld over zes wijkteams, waarvoor een ouderling, een bezoekbroeder en een diaken verantwoording hebben, doen 25 dames regelmatig bezoekwerk. Deze damescontactgroep bezoekt ouderen, zieken, eenzamen, weduwen en weduwnaren rond verjaardagen en voor de kerst. Hieronder valt ook het kraambezoek en het verwelkomen van nieuw ingekomenen binnen de gemeente.

Kerkradiouitzendingen
Eens per 14 dagen op donderdagavond verzorgt de commissie kerkradiouitzenders een uitzending. Aan het begin van ieder jaar vindt er tijdens de eerste diaconievergadering een korte evaluatie plaats. Alle kerkradioluisteraars hebben thuis een collectebusje waarvan de inhoud eens per 2 maanden door de diaken van de wijk wordt opgehaald. Lees voor meer informatie het artikel kerkradio.

CD van de kerkdiensten
Elke kerkdienst wordt op CD opgenomen. Lees voor meer informatie het artikel CD van de dienst.

Beheer landerijen
Vanuit het verleden heeft de diaconie enkele landerijen in eigendom. Sommige percelen worden voor onbepaalde tijd verpacht. Van andere percelen wordt jaarlijks het grasgewas bij inschrijving verkocht.

Inkomsten Diaconie

  • Collecten: Iedere kerkdienst met uitzondering van de bid- en dankdagen wordt er één keer gecollecteerd voor de diaconie. Op de Avondmaalszondagen is er een extra collecte aan de tafels. De meeste collecten hebben vooraf al een bestemming, dit zijn de zogenaamde doorzendcollecten. Kijk voor het collecterooster per zondag bij de diensten.
  • Giften van particulieren
  • Rente van spaarrekeningen
  • Pacht
  • Opbrengst grasgewas

 

Vrijwillige Hulpdienst Lexmond

Deze is onderdeel van de Stichting Maaltijdvoorziening en Ouderenzorg Lexmond. De Vrijwillige Hulpdienst Lexmond is ontstaan door samenwerking van de diaconiёn van de Hervormde PKN gemeente en de Protestantse Gemeente Lux Mundi in Lexmond en bovengenoemde stichting. In Lexmond kan er een beroep op gedaan worden voor aanvulling op de thuiszorg als er geen andere instanties, familie of bekenden kunnen helpen. Voor inlichtingen of aanvragen kunt u bellen:

mevr. A. Lakerveld-de With, (0347) 345002 of 06-57264034.
mevr. G.T. Schinkel-van Rhenen, (0347) 341591.

 

Diaconie contactadressen

Postbus 16, 4128 ZV Lexmond
IBAN: NL69RABO 0336051433

Voor de overige contactgegevens dient u te zijn ingelogd.